PRÒXIM 23 DE NOVEMBRE ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

LA MESA ELECTORAL PER A LES FAMILIES ESTARÀ OBERTA DE 9.30 A 19.30

ESPEREM  LA SEUA PARTICIPACIÓ

Benvolgudes famílies,

Us informen que poden utilitzar el vot per correu certificat o lliurant-lo a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o persona mandatària, abans de la realització de l’escrutini, sempre que es garantisquen el secret del vot i la identificació de l'elector/a d'acord amb el que es disposa en l'article 14 del Decret 93/2016

Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar, almenys, a partir dels cinc dies lectius anteriors al de la votació, a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la mesa electoral podrà acceptar altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant. En cas que el sobre a què es refereix el paràgraf anterior es lliure a la Direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un «he rebut» com a justificant de l’entrega i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà lliurada a la mesa electoral, junt amb tots els sobres, abans de l’escrutini. La mesa electoral comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial, estan incloses en el cens electoral. Els vots rebuts una vegada finalitzat l’escrutini no seran tinguts en compte

Adjuntem la papereta que vostès poden dipositar dintre d'un sobre tancat . Sols eixiran dos representants del sector famílies.

Agraïm la seua participació

La presidenta de la Junta electoral

DESCÀRREGA PAPERETA