Convocatòria de Pendents

 

RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS GEOGRAFIA I HISTÒRIA CURS 2014-15

 

Els alumnes amb la matèria de primer, segon pendent i tercer de l'ESO, tret dels alumnes de l'Àmbit Lingüístic i Social, hauran d'elaborar un dossier de treball i presentar-se a la convocatòria de recuperació de pendents del curs 2014-15.

 

El dossier de treball es puntuarà sobre dos punts i contindrà les activitats sobre els continguts mínims de cada nivell que el Departament de Geografia i Història marcarà. L'alumne s'haurà de posar en contacte amb el/la professor/a de la matèria en el present curs per tal que li facilite la guia d'activitats a presentar. A més serà aquest professor/a qui l'orientarà i el recolzarà per a resoldre qualsevol tipus de dubtes.

 

A més l'alumne està obligat a presentar-se a la convocatòria ordinària en acabar el segon trimestre en data baix concretada i anunciada en els taulers informatius corresponents. La nota de la prova escrita es puntuarà sobre 8. El tipus d'activitats i preguntes d'aquesta, es basarà en aquelles que prèviament l'alumnat haurà treballat en el dossier.

 

D'altra banda els alumnes d'Àmbit Lingüístic i Social (Valencià i Socials) de segon d'ESO per a recuperar la matèria pendent, elaboraran un dossier d'activitats sobre els continguts de Primer d'ESO que seran supervisades i avaluades de forma contínua i progressiva pel professor de l'aula. El termini màxim per lliura-lo és el mateix que el de la convocatòria de la prova escrita.

 

Convocatòria ordinària de pendents de Primer, Segon i Tercer ESO.

 

Dimecres 25 de març 2015 14.10 Aules Primer Pis (davant Departament de Geografia i Història)

 

En Batxillerat els alumnes amb l'assignatura pendent han de presentar-se a la convocatòria del curs 2014-15, desglossada en dos parcials, amb la data desglossada a continuació i amb el temari que el professor/a actual de la matèria els marque.

 

Primer parcial 21 gener 2015 14.10h. Aules Primer Pis.

Segon parcial 25 març 2015 14.10h. '' '' ''

 

Podeu consultar els continguts a preparar en els següents enllaços:

 

  • Continguts a preparar per a pendents 1rESO
  • Continguts a preparar per a pendents 2n.ESO
  • Continguts a preparar per a pendents 3rESO