La direcció de l'IES Professor Broch i Llop comunica a la comunitat educativa del centre que s'ha publicar en el Dogv 17/12/2013  la RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013, de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establixen les dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artístiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014.
Per tant 1. En els centres públics, les proves extraordinàries d’avaluació es realitzaran a partir del dia 23 de juny de 2014 en totes les ensenyances prèvies als procediments d’accés a la universitat que es definixen en l’apartat segon de la present resolució. En la resta d’ensenyances, estes proves es realitzaran en els centres públics a partir del dia 9 de juliol de 2014.
NO HI HAURÀ  PROVA EXTRAORDINÀRIA EN SETEMBRE